About
Phòng khám da khoa Ðông Phuong là m?t co s? y t? khang trang và d?t tiêu chu?n ch?t lu?ng hàng d?u t?i Hà N?i v? d?ch v? khám ch?a b?nh. Ð? có du?c di?u này, chúng tôi dã không ng?ng tìm hi?u, thâm nh?p th?c t?, nghiên c?u v? mô hình qu?n lý y t? tiên ti?n t? các b?nh vi?n, phòng khám nu?c ngoài cung nhu d?ch v? y t? ? Vi?t Nam.
Comments
Issues with this site? Let us know.